پویش سبز

بزرگسالان

09960176951           pouyeshsabz1402@gmail.com           یکشنبه تا چهارشنبه 9 تا 16 و پنج شنبه 9-20

 

    متخصصان بزرگسال

مرکز مشاوره ازدواج و خانواده پویش سبز


 

 دکتر منصوره کریم زاده

روان درمانگر و مشاوره خانواده

 

 

       

 

دکتر مهدیه سادات نادمی 

روان درمانگر و مشاور خانواده


 


دکتر سیامک طهماسبی

  روان درمانگر و مشاور خانواده