کانون هنر و خلاقیت بوفچه با همراهی انجمن مطالعات کودکان از پیش دبستان ایران برگزار می کند.