فضای مجازی این روزها چه قابلیت هایی برای ما دارد و چه فرصت هایی را ایجاد می کند؟

مسیر صحیح به کارگیری این فضا چیست؟

جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید.

دکتر منصوره کریم زاده، رئیس انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

با ما همراه باشید...