فصلنامه علمی پژوهشی "سلامت و آموزش در اوان کودکی" برای شماره 12 خود، فراخوان مقاله داد.
 


به گزارش روابط عمومی موسسه، این فصلنامه به صاحب امتیازی انجمن مطالعات کودکان پیش از دیستان ایران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود تصمیم به انتشار مقالاتی با موضوع: «آموزش، سیاستگزاری و سلامت» در محورهای زیرگرفته است:

 
۱- سیاستگزاری:
چشم انداز، ماموریت و راهبردها، مدیریت یکپارچه و...

2- آموزش:
آموزش و خانواده، محیط زندگی، فضای مجازی، رویکردهای آموزشی، استانداردهای آموزشی، آموزش خودمراقبتی . مهارت های زندگی.

3-سلامت
سلامت خانواده، امنیت، محیط زندگی و قضای مجازی

از پژوهشگران و علاقمندان دعوت می شود متن کامل مقالات خود را به آدرس اینترنتی فصلنامه http://jeche.ir ارسال و  همچنین لازم است مقالات ارسالی بر اساس فرمت نگارش و تنظیم مقالات فصلنامه تدوین شود.